Return to the homepage   
the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Perëndia po, por pse Jezusi? - (Titulli i origjinalit: Gott ja, aber wozu Jesus?)
Author: Wilhelm BuschClick here to get further informations
Language: albanian (tosk, arnaut, shqip, shqipere, skchip, zhgabe, Albanian)
Category: Book
Date/Time: 2000
Pages: 33
ID: 21400
Available version(s):
MS Word: Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 925696 Bytes) Click to select this version!
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 2 MB) Click to select this version!
epub (electronic publication): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 746523 Bytes) Click to select this version!
mobi (Mobipocket for amazons kindle): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 780750 Bytes) Click to select this version!
Keywords: Jezusi Është Zbulesa E Perëndisë - Jezusi Është Dashuria Shpëtimtare E Perëndisë - Vetëm Jezusi Mund Ta Zgjidhë Problemin Më Të Madh Të Jetës - Jezusi Është Bariu I Mirë
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
[email protected]