Return to the homepage   
the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Ja Dallimi - (English Title: Here's the Difference) - (German Title: Achte auf den Unterschied)
Author: William MacDonaldClick here to get further informations
Language: albanian (tosk, arnaut, shqip, shqipere, skchip, zhgabe, Albanian)
Category: Book
Date/Time: 2000
Pages: 89
ID: 24703
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 366495 Bytes) Click to select this version!
Keywords: PJESA I: DALLIME NË SHPËTIM 1. TRE KOHËT E SHPËTIMIT 2. ASPEKTET E SHFAJËSIMIT 3. ASPEKTE TË JETËS SË PËRJETSHME 4. SHLYERJA E MËKATEVE ATËHERË DHE TANI; PJESA II: DALLIME NË JETËN E KRISHTERË 5. POZITA DHE PRAKTIKA 6. MARRËDHËNIA DHE BASHKËSIMI 7. FALJA JURIDIKE DHE PRINDËRORE 8. DY NATYRAT 9. LLOJET E SHENJTËRIMIT 10. BRENDABANIMI; PAGËZIMI DHE MBUSHJA 11. SHPËTIMI DHE SHËRBIMI 12.MADHËSHTIA PERSONALE NË KRAHASIM ME MADHËSHTINË; POZICIONALE 13. GJËRA THEMELORE; TË RËNDËSISHME DHE JOESENCIALE; PJESA III: DALLIME NË METODAT E PERËNDISË 14. EPOKA TË NDRYSHME 15. BESËLIDHJET MË TË RËNDËSISHME TË SHKRIMEVE TË SHENJTA 16. IZRAELI DHE KISHA 17. LIGJI DHE HIRI 18. KISHA DHE MBRETËRIA; PJESA IV: DALLIME NË NGJARJET E ARDHSHME 19. DY ARDHJET E KRISHTIT 20. FAZAT E KTHIMIT TË KRISHTIT 21. DITA E ZOTIT; DITA E KRISHTIT; DITA E PERËNDISË 22. PËRMBUSHJE TË DYFISHTA; PJESA V: DALLIME TË TJERA NË SHKRIMET E SHENJTA 23. SHTATË GJYKIMET 24. HADESI DHE GEHENA 25. MISTERE TË SHKRIMEVE TË SHENJTA 26. ASPEKTE TË LAVDIVE TË KRISHTIT 27. DALLIME NË UNGJIJTË
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
[email protected]