Return to the homepage   
the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Le t'ju prezantoj me Biblën! - (English Title: Let Me Introduce You to the Bible) - (German Title: nicht auf deutsch erschienen)
Author: William MacDonaldClick here to get further informations
Language: albanian (tosk, arnaut, shqip, shqipere, skchip, zhgabe, Albanian)
Category: Book
Date/Time: 2003
Pages: 36
ID: 24704
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 126584 Bytes) Click to select this version!
Keywords: 1. BIBLA SI E TËRË; Vlera e Biblës; Të kuptuarit e Biblës; Shprehje biblike 2. DHJATA E VJETËR; Përmbajtja e Dhiatës së Vjetër; Librat historik (Vëllimi 1); Librat e urtësisë dhe poezisë (Vëllimi 2); Librat profetik (Vëllimi 3) 3. DHJATA E RE; Ungjijtë; Libri i veprave të apostujve; Letrat; Libri i Zbulesës
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
[email protected]