Return to the homepage   
the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Jezusi fati ynë - (Titulli i origjinalit: Jesus unser Schicksal)
Author: Wilhelm BuschClick here to get further informations
Language: albanian (tosk, arnaut, shqip, shqipere, skchip, zhgabe, Albanian)
Category: Book
Date/Time: 1999
Pages: 323
ID: 27813
Available version(s):
MS Word: Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 1 MB) Click to select this version!
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 136 MB) Click to select this version!
jpeg: Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 1 MB) Click to select this version!
epub (electronic publication): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 328414 Bytes) Click to select this version!
mobi (Mobipocket for amazons kindle): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 461126 Bytes) Click to select this version!
Keywords: Parathanjc 1. Perëndia - Po, Por për se Jezusi? 2. Cili është kuptimi i jetëts sime? 3. Nuk kam kohë! 4. Vëretje! - rrezik për jetën! 5. Çka duhet që të bëni? 6. Si mund ti lejdjë Perëndia gjëra 7. E drejta jonë për dashurinë? 8. A mundet të flitet me Perëndinë? 9. Ja - që nuk mund të besoj! 10. Si mundemi ta shijojmë jetën nëse fajet dhe dhështimet tona na rëndojnë? 11. Si mund ta gëzdjë jetën - kur njerzit e tjerë më nervikosin! 12. Gjërat - duhet të ndryshojmë - por si? 13. Faleminderit - "Jo për mua!" 14. A ka ndonjë siguri në ç'ështjet religioze? 15. A'është krishterimi ç'eshtje private? 16. Kur do të vijë fundi? 17. Ç'farë është kuptimi i jetës - me Perëndinë?
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
[email protected]